Sludinājumi Pilsēta Vēsture Vienoti Latvijai Pasākumi Izglītība un kultūra Pašvaldība Kontakti

 
Baložu pilsētas bibliotēkas vēsture
 
    Baložu bibliotēkas izveide ir cieši saistīta ar ciemata attīstību. 1950-tajos gados jau bija labi attīstījusies kūdras ieguves rūpnīca „Baloži”, bija daudz strādnieku un brīvajā laikā cilvēkiem radās nepieciešamība pēc grāmatām. Vispirms izveidoja sabiedrisko bibliotēku – katrs atnesa savas mājas grāmatas un tā no visu kopējā ieguldījuma radās pirmā bibliotēka Baložos. Pirmais darbinieks tajā bija Vallija Rūznieka.
    1958.gadā 23.maijā Rīgas rajona Baložu strādnieku ciemata Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja pieņēma lēmumu dibināt bibliotēku ar 2 algotiem darbiniekiem. Bibliotēka darbu uzsāka 1959.g. vienā istabā bijušajā Padomju ielā 5 (tagad Meduma iela 5) .
    1961.gadā bibliotēka pārcēlās uz jaunajām bibliotēkas telpām  jaunuzceltajā kultūras namā . Pirmā vadītāja bija Vaira Lorberga , kura iekārtoja bibliotēku un strādāja līdz 1976.g. rudenim. Viņa  bija sabiedriski ļoti aktīva: organizēja dažādus pasākumus, tematiskus vakarus, ekskursijas, vadīja lietišķās mākslas pulciņu, deju kolektīvu, mācīja galda klāšanas kultūru un ilgus gadus bija deputāte. Pēc viņas bibliotēkas vadītājas darbu pārņēma Dainuvīte Markelova , kas līdz šim strādā šajā amatā un ir daudz pieredzējusi. Viņas vadīšanas laiku var dalīt divos posmos – padomju laikos un pēcatmodas laikā, kas abi ir krasi atšķirīgi.
Kopumā atskatoties uz aizvadītajiem gadiem un salīdzinot, jāsaka, ka šobrīd bibliotēkai ir uzplaukuma laiks kā materiālajā ziņā, tā arī sabiedriski aktīvajā. Dome vienmēr ir atbalstījusi bibliotēku, izprotot tās nozīmību un vajadzības. Līdz ar to bibliotēkai ir bijis iespējams mainīties līdzi laikam, modernizēties.
 
Baložu pilsētas bērnu bibliotēkas vēsture
 
    1972.g. 1.X Baložu ciemata bibliotēkas bērnu nodaļa tika izveidota par patstāvīgu Baložu ciemata bērnu bibliotēku ar 2 darbiniekiem. Tā atradās vienā telpā blakus „lielajai” bibliotēkai. Pirmā bibliotēkas vadītāja bija Biruta Rudzīte , kas nostrādāja līdz 1978.g.XI. Vienu gadu (1973.X-1974.X) par bērnu bibliotēkas vadītāju strādāja Ilze Ozola (Karsa). No 1978.g. – 2003.g. par bērnu bibliotēkas vadītāju strādāja Anna Lemeševska.
     Bērnu bibliotēkas darbinieki: Zinaīda Kursiša, Irēna Ivbule, Svetlana Fridentāle, Irina Širjajeva (Jākobsone), Anita Poriņa (Lāce), Jadviga Brokāne.
    1997.g.6.X bērnu bibliotēka kopā ar dzejnieku Jāni Baltvilku svinēja 25 gadu jubileju .
    2003.gadā notika bibliotēku reorganizācija – 1.X izveidoja vienu pašvaldības iestādi – bērnu bibliotēku iekļāva Baložu pilsētas bibliotēkā.
 
 
Bibliotēkas rekonstrukcija
 
    Kad robežas tika atvērtas, bija iespēja doties pieredzes braucienos uz citu valstu bibliotēkām. Pa šiem gadiem ir būts daudzās Latvijas, kā arī Igaunijas, Dānijas, Zviedrijas, Francijas, Šveices, Ungārijas, Slovākijas, Horvātijas u.c. bibliotēkās. Tā no salīdzināšanas un vēlmes modernizēties, radās doma par Baložu bibliotēkas rekonstrukcijas nepieciešamību. Baložu domes priekšsēdētājs A.Adats to atbalstīja un 2001.gadā arhitekts Laimonis Šmits izstrādāja bibliotēkas rekonstrukcijas projektu, ko realizēja 3 kārtās. 2002.g. pirmās kārtas remontdarbu laikā veica sanitārā mezgla pārbūvi, izveidoja tualeti apmeklētājiem, darba telpas, arhīvu un uzstādīja mobilos plauktus . 2003.g. otrajā kārtā, nojaucot starpsienas un apgūstot gaiteņus , izveidoja plašu integrēto bibliotēkas telpu , ierīkoja interneta lasītavu un vadītājas kabinetu. Trešajā kārtā 2004.g. aprīkoja visas telpas ar jaunām mēbelēm un plauktiem , ar dizianeres Līgas Bojāres  palīdzību uzlaboja vizuālo noformējumu. Īpaši tika padomāts par bērniem, izveidojot interesantu bērnu nodaļu ar telti, bērnu paklāju, dekoriem, spēlēm, rotaļlietām  u.c. bērniem saistošām lietām. 2003. gada 30. septembrī jauno telpu svinīgajā atklāšanā Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietnieces Annas Mauliņas apsveikuma vārdos izskanēja lepnums par Baložu bibliotēkā paveikto: „Kamēr valsts vilcinās ar Gaismas pils celšanu, Baložos tapusi skaista mazā Gaismas pils, kurai jākalpo par piemēru citām pašvaldībām.” Par vizuālajām pārmaiņām ir priecīgi gan bibliotekāri, gan visi apmeklētāji, kam tagad ir patīkami ienākt biežāk un uzkavēties ilgāk. Apmainīties ar pieredzi brauc ciemiņi un kolēģi no citām bibliotēkām.
 
Automatizācija
 
    Baložu bibliotēkas straujo attīstību ir veicinājusi arī BIS ALISE iegāde 2000.g. XII. Sākumā tika veidots tikai savas bibliotēkas elektroniskais katalogs, taču drīz vien, sakarā ar to, ka Rīgas rajonam nebija savas rajona galvenās bibliotēkas, Baložu pilsētas bibliotēkai uzticēja veidot visu Rīgas rajona publisko bibliotēku (44) elektronisko kopkatalogu. Tas tika veidots vairākus gadus (2002.-2007.g.). No 2007.g. Rīgas rajona publisko bibliotēku e-kopkatalogu veido Salaspils novada bibliotēka.
    No 2002.g. XII bibliotēkai ir pastāvīgs interneta pieslēgums, kas paver plašas informācijas iespējas. 2003.g. IV tika iegādāts WebPac modulis, kas nodrošināja e-kopkataloga redzamību internetā.
    2005.gadā tika uzsākta krājuma rekataloģizācija, kas pabeigta 2009.g.sākumā. Līdz ar to viss bibliotēkas krājums ir pieejams e-katalogā. 2008.g. VII, pārejot uz BIS ALISE 4. versiju, pāris mēnešu laikā tika izveidota lasītāju datubāze. 2008.g. XI bibliotēkā uzsākta automatizēta lietotāju apkalpošana. Tagad bibliotēkas lasītājiem iespējams iegūt lietotāja vārdu un paroli, lai caur internetu, e-katalogā varētu veikt grāmatu pasūtīšanu, termiņa pagarināšanu, redzēt savus datus par izsniegtajām un pasūtītajām grāmatām.
    Bibliotēkā ir uzkrāts plašs novadpētniecības materiāls par Baložiem un tiek veidota datubāze Novads, kurā ievadīti analītiskie apraksti par Baložiem, sākot no 1960. gada. Bibliotēkā ir ierakstītas un apkopotas vairākas intervijas ar Baložu iedzīvotājiem, kas saistās ar pilsētas vēsturi, ciemata celtniecību un izveidi.   
 
Projekti
 
    Lai bibliotēka būtu mūsdienīgi aprīkota un attīstītos, nepietiek vien ar domes atbalstu. Vairākus gadus Baložu bibliotēka raksta projektus un piedalās konkursos.  Sākot no 2002. gada ik gadu bibliotēkas projektus grāmatu iegādei ir atbalstījis Kultūrkapitāla fonds (KKF), tā papildinot bibliotēkas krājumu ar daudzām vērtīgām grāmatām.
    No 2002.gada bibliotēka piedalās KKF programmā „Bērnu žūrija”, iegūstot vērtīgas bērnu grāmatas un veicinot lasīšanu. Bibliotēka ir iesaistījusies arī KKF organizētajā programmā bērniem „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”. Tās ietvaros 2-3 gadīgi bērni un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar bibliotēku un grāmatu lasīšanu.
    2003.gadā  projekta Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēma (VVBIS) pilotprojektu konkursā atbalstu ieguva projekts „Informacionālo procesu sakārtošana Rīgas rajona publiskajās bibliotēkās”, kura realizācijas rezultātā uzsāka Rīgas rajona bibliotēku informācijas tīkla izveidi un Baložu pilsētas bibliotēka ieguva 2 jaunus jaudīgus datorus ar nepieciešamo programmatūru.
    2004.g. Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas (KIS) atbalstīja bibliotēkā izstrādāto projektu "Elektroniskie pakalpojumi bērniem Baložu pilsētas un Baložu vidusskolas bibliotēkās", kā rezultātā bibliotēka ieguva 3, bet skolas bibliotēka - 1 datoru bērnu informācijas vajadzībām. Projekta ietvaros bibliotēkā tika apmācīti 550 skolēni  darbam ar internetu un bibliotēkas elektronisko katalogu .
    2005.g. martā V/A Kultūras informācijas sistēmas projekta Gaismas tīkls ietvaros Baložu bibliotēkas lietošanā nodeva 4 jaunus datorus , bet 2006.g. sākumā vēl divus.
Pateicoties Latvijas valsts un Bila&Melindas Geitsu fonda finansējumam, Latvijas publiskajās bibliotēkās tika realizēts bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls”. Tā rezultātā Baložu pilsētas bibliotēkā 2008.gadā tika uzlabots interneta pieslēguma ātrums un nodrošināta bezvadu piekļuve internetam, uzstādīti 5 jauni datori, kā arī apmācīts personāls. 
    Ar KIS un valsts atbalstu apmācīti visi bibliotēkas darbinieki darbam ar datoriem, internetu, BIS ALISI; vienai darbiniecei tika apmaksātas studijas LU maģistratūrā.
    Šobrīd pateicoties dažādu projektu un valsts atbalstam mūsu bibliotēka ir pilnībā datorizēta (16 datori). Bibliotēkā ir ne vien datori un internets, bet arī cita nepieciešamā tehnika: kopētāji, printeri, skeneris, faksa aparāts. Bibliotēka ir kļuvusi par modernu informācijas ieguves vietu.
 
Pasākumi
 
    Lai cilvēki varētu sanākt kopā un jauki atpūsties, reizi mēnesī aktīvajā sezonā bibliotēka rīko jauno grāmatu dienas un dažādus pasākumus. Mums ir izveidojusies laba sadarbība ar grāmatu apgāda „Likteņstāsti” vadītāju Anitu Mellupi , ar kuru kopā Baložos ir viesojušies dzejnieki Knuts Skujenieks, Alfrēds Krūklis, Anda Līce, humorists Valdis Artavs, rakstnieki Zigmunds Skujiņš, aktieri Kārlis Sebris , Kārlis Pamše, Velta Skurstene, Ģ.Jakovļevs u.c. Kristīgas pārrunas vadījuši mācītāji Juris Rubenis , Indulis Paičs, diakons Gunārs Konstantinovs, izdevniecība „Svētdienas rīts” u.c. Ar eksotiskiem ārzemju ceļojumu iespaidiem ir dalījušies vietējie baložnieki Ludmila Vinogradova , Astrīda Baibusa , Diāna Baibusa-Zandberga un Jānis Zandbergs , Jons Naudžūns .
 
Pasākumi bērniem
 
    Bibliotēka regulāri rīko pasākumus bērnu žūrijai , dzejas rītus  kopā ar bērnudārza bērniem, tikšanos ar bērnu literātiem . Sakarā ar rakstnieku jubilejām, tika rīkoti teatrāli iestudējumi: „Neglītais pīlēns, „Pepija”. Sadarbībā ar keramikas pulciņu  un Mazo mākslas studiju  bibliotēkā tiek rīkotas audzēkņu darbu izstādes.
 
 
Nozīmīgākie notikumi
 • Baložu bibliotēkas 40 gadu pastāvēšanas jubileja– 1999.g. To, ka bibliotēka ir daudzu iecienīta un iemīļota, apliecināja kuplo lasītāju un sveicēju pulks.
 • Rīgas rajona bibliotēku VVBIS pilotprojekta noslēgums , kas notika 2003.g.18.jūn. Baložu kultūras namā un pulcēja augsta ranga bibliotēkas nozares speciālistus un plašu rajona bibliotekāru skaitu.
 • Bibliotēkas jauno telpu svinīgā atklāšana pēc remonta - 2003.g. 30.sept.. Ar savu klātbūtni šajos svētkos mūs pagodināja Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietniece Anna Mauliņa.
 • Rīgas rajona 5.Grāmatu svētki - 2005.g. 7.okt., kas pulcēja ievērojamus politiķus, rakstniekus un lielu rajona bibliotekāru un lasītāju skaitu.
 • Bibliotēkas 50.gadu jubileja - 2008.g. 24.okt.
 
Apbalvojumi un atzinības raksti:
 • 1981.g.21.okt. Rīgas rajona kultūras nodaļa apbalvo Baložu ciemata bibliotēku ar Goda rakstu par veiksmīgi organizētu darbu lasītāju apkalpošanā.
 • 2000.g. 17.nov. Baložu pilsētas domes priekšsēdētājs A.Adats pasniedza Atzinības rakstu Baložu pilsētas bibliotēkas kolektīvam par ieguldīto darbu iedzīvotāju izglītošanā un augstiem panākumiem mākslinieciskās pašdarbības veicināšanā.
 • 2000.g.dec., pamatojoties uz Baložu iedzīvotāju aptauju, Baložu pilsētas dome nominēja Baložu bibliotēkas vadītāju D.Markelovu kā Gada cilvēks 2000.
 • 2001.g. 16.nov. Baložu pilsētas domes priekšsēdētājs A.Adats pasniedza Pateicības rakstu Baložu pilsētas bibliotēku kolektīvam par pilsētas vēstures apzināšanu.
 • 2003.g.1.janv., pamatojoties uz Baložu iedzīvotāju aptauju, Baložu pilsētas domes priekšsēdētājs A.Adats pasniedza sertifikātu Baložu bibliotēkas vadītājai D.Markelovai - 2002.gada populārākā sieviete – 3.vieta.
 • 2008.g. 24.okt. Baložu pilsētas dome pasniedza pateicības rakstu bibliotēkas 50 gadu jubilejā par ieguldīto darbu pilsētas attīstībā.
 • 2008.g. 24.okt. Rīgas rajona padomes Izglītības un kultūras pārvalde pasniedza Atzinību Baložu pilsētas bibliotēkas kolektīvam 50 gadu darba jubilejā par nozīmīgu ieguldījumu bibliotēkas darba attīstībā.
 • 2008.g.10.dec. Rīgas rajona padome un Salaspils novada bibliotēka pasniedza Goda rakstu „Gada bibliotēka 2008” Baložu pilsētas bibliotēkai par ieguldījumu bibliotekāro procesu sakārtošanā un sekmīgu komandas darbu.       
Julijs 2020
POTCPSS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

© 2009 www.balozipilseta.lv. Visas tiesības aizsargātas

Top.LV
eXTReMe Tracker